Røvernytt

..                              Sist oppdatert Søndag.  18.10.2020.                                                  @roovernytt17.com    https://www.roovernytt17.com

En god ruspolitikk begynner med barna

En ny ruspolitikk gir oss mulighet til og begynne med barn og ungdom sine rettigheter, behov og beskyttelse i rett fokus.

Råd til foreldre

Unge er særlig sårbare i møte med rus. Det er derfor viktig at de får nok kunnskap til å kunne ta gode valg. Dette forutsetter at foreldre og andre voksenpersoner i livene deres tar en aktiv rolle og tilegner seg kunnskap selv, både for å ha troverdighet og for å kunne gi riktig informasjon.

- Uttalelse fra FNs barnekomité til Norge

“Komiteen ber staten påse at barn som bruker narkotika behandles som ofre (ikke som kriminelle) og tilbys nødvendige rehabiliterings- og reintegreringstiltak.”

Risikoreduksjon i fokus

Risikoreduserende tiltak på rusfeltet er historisk blitt motarbeidet fordi de sender et signal om et rusmiddelbruk er “greit”. Erfaring fra seksuell helse viser likevel at risikoreduserende informasjon forebygger skade mye mer effektivt enn avholdsbudskap. Det er viktig med ærlig og nyansert informasjon om rusmidler. Derfor har vi utviklet nettsiden Rusopplysningen, hvor vi gir detaljert informasjon om rusmidlers virkning og risikoprofil, samt informasjon om tryggere bruksmåter. Flere land har god erfaring med rusmiddelanalysetjenester som forteller brukere hva et ulovlig anskaffet stoff inneholder. Vi har utarbeidet en rapport der vi samler kunnskap og erfaringer fra disse landene og gir vår anbefaling til hvordan slike tjenester kunne se ut i Norge.

Forebygging som fungerer

Mange av dagens forebyggingsstrategier mangler dokumentasjon. Vi ønsker evidensbaserte tiltak som ser til rusens bakenforliggende årsaker, i tråd med FNs standarder for rusforebygging. Vi vil også tenke nytt om hvordan hjelpeapparatet kommer i kontakt med rusmiddelbrukere. Å avdekke rus og rusproblemer ved hjelp av politiet, er lite effektivt. Vi mener avdekking i større grad bør skje gjennom tjenester brukerne selv oppsøker frivillig – som lavterskelhelsetilbud og likepersonsbaserte skadeforebyggende tiltak. 

Kunnskap kan redde liv

Rusopplysningen har som mål å levere nøktern og nyttig informasjon uten å moralisere. Ved å opplyse om virkning, risiko og forholdsregler ved bruk av ulike rusmidler, håper vi å forebygge skade.

CANNABIS

Cannabis er det vanligste av de ulovlige rusmidlene.

I Norge er cannabisekstraktet Sativex godkjent som legemiddel for pasienter med multippel sklerose (MS), og det er også mulig å få medisinsk cannabis på godkjenningsfritak.

Normal dose: 60-100 mg plantemateriale

Varighet: 2-4 timer ved røyking, 4-10 timer ved spising

Risiko: 

Akutt dødelighet: ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)

Avhengighet: ⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat)

Kognitive problemer: ⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat)

Uønskede hendelser: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)

Interaksjoner: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)